รู้จักโครงการ

     นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีนโยบายเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในภาครัฐวิสาหกิจได้กำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ โดยให้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร ในภาครัฐให้มีการปรับปรุงระบบราชการและการพัฒนากำลังคนเป็นการลงทุนของรัฐ และในภาคเอกชนก็มุ่งเน้นในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
    ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักในบทบาทของการเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่สังคม จึงได้เปิดโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลได้พัฒนาตนเอง โดยผ่านกระบวนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบรรลุผลสำเร็จโดยหลักสูตรจะเน้นในเรื่องการปกครอง บริหารรัฐกิจ และบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย ปัจจุบันหลักสูตรนี้ได้เปิดสอนอยู่แล้วที่วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของโครงการจะเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในทุกๆองค์การซึ่งไม่สามารถที่จะใช้เวลาปกติเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้