รับสมัครเพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2563

โครงการฯกำลังเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563  ระหว่าง 7 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2562 ทุกสาขาวิชา    ดูรายละเอียดได้ที่เมนู การรับสมัคร หรือ คลิกที่นี่

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นที่ 38

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2562  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ได้จัดการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 38 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท การนำเสนอข้อมูลต่างๆของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการพบปะระหว่าง ศิษย์เก่า รุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 สาขารัฐศาสตร์มีนิสิตระดับปริญญาโทเข้าศึกษาต่อรวมทั้งสิ้น 99 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 38 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562  รอบที่ 2   สาขารัฐประศาสนศาสตร์ /สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ สาขาการปกครอง คลิกที่นี่

การสัมมนาหัวข้องานวิจัยรุ่นที่ 36-37

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดโครงการสัมมนาหัวข้องานวิจัยขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของโครงการ  ในการจัดทำงานวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยคณาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทาง รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับนิสิตจักได้นำไปดำเนินการเพื่อความสมบูรณ์ของการจบศึกษาต่อไป โดยนิสิตรุ่นที่ 36 จะเป็นการติดตามความก้าวหน้า ส่วนนิสิตรุ่นที่  37 จะเป็นการเตรียมการและซักซ้อมขบวนการและแนวทางต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 38 รอบที่ 1

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562  รอบที่ 1   สาขารัฐประศาสนศาสตร์  คลิกที่นี่  สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คลิกที่นี่ สาขาการปกครอง คลิกที่นี่  

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ รุ่นที่ 38 รอบที่ 2

โครงการฯกำลังเพิ่มรับสมัคร ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รอบที่ 2 ระหว่าง 18 มีนาคม -26 เมษายน 2562ทุกสาขาวิชา    ดูรายละเอียดได้ที่เมนู การรับสมัคร หรือ คลิกที่นี่

การสัมมนาหัวข้องานวิจัยรุ่นที่ 36

เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2561  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดโครงการสัมมนาหัวข้องานวิจัยขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของโครงการ รุ่นที่ 36 ในการจัดทำงาวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยคณาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทาง รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับนิสิตจักได้นำไปดำเนินการเพื่อความสมบูรณ์ของการจบศึกษาต่อไป

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นที่ 37

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2561  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 37 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท การนำเสนอข้อมูลต่างๆของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการพบปะระหว่าง ศิษย์เก่า รุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ดร.อนามัย ดำเนตร  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่อีกด้วย

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  2561  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ร่วมกับ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาด้านรัฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ซึ่งในครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานรวมทั้งสิ้น 37 หัวเรื่อง

การสัมมนาหัวข้องานวิจัย ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 8 เมษษยน  2561  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดโครงการสัมมนาโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 35   เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในการจัดทำงาวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยคณาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทาง รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับนิสิตจักได้นำไปดำเนินการเพื่อความสมบูรณ์ของการจบศึกษาต่อไป หลังจากนั้นนิสิตได้ร่วมกันรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยอีกด้วย

1 2 3