รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 38 ปีการศึกษา 2562

โครงการ เปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 3 สาขาวิชา ตั้งแต่ วันที่  3 ธันวาคม 2561 – 1 กมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เมนู การรับสมัคร หรือดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  คลิกที่นี่

การนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมส่งผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://psconference.soc.ku.ac.th/

ทุนเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอทุน 1. เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้ศึกษาในแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) และจบการศึกษาแล้ว 2. ขอรับใบสมัครและยื่นเอกสาร ได้ที่ ห้องโครงการ ชั้น 1 อาคาร 2 3. ระยะเวลาที่ยื่น ภายในไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา หลังจบการศึกษาแล้ว 4. ทุนที่ได้รับ ทุนละ 5,000 บาท

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานทางวิชาการ ที่มีพันธกิจทั้งในการผลิตผลงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และสังคม และการผลิตบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ครอบคลุมมิติต่างๆ ตั้งแต่การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย ตลอดจน บริหารรัฐกิจเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำวารสาร ทั้งต่อบุคลากรและนิสิตของภาควิชาฯ จึงมีดำริดำเนินการจัดพิมพ์ วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://psreview.soc.ku.ac.th/