รับสมัครเพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2563

โครงการฯกำลังเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563  ระหว่าง 7 ตุลาคม – 6 ธันวาคม 2562 ทุกสาขาวิชา    ดูรายละเอียดได้ที่เมนู การรับสมัคร หรือ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 38 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562  รอบที่ 2   สาขารัฐประศาสนศาสตร์ /สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ สาขาการปกครอง คลิกที่นี่

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 38 รอบที่ 1

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562  รอบที่ 1   สาขารัฐประศาสนศาสตร์  คลิกที่นี่  สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  คลิกที่นี่ สาขาการปกครอง คลิกที่นี่  

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ รุ่นที่ 38 รอบที่ 2

โครงการฯกำลังเพิ่มรับสมัคร ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท รอบที่ 2 ระหว่าง 18 มีนาคม -26 เมษายน 2562ทุกสาขาวิชา    ดูรายละเอียดได้ที่เมนู การรับสมัคร หรือ คลิกที่นี่

การนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมส่งผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://psconference.soc.ku.ac.th/

ทุนเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอทุน 1. เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้ศึกษาในแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) และจบการศึกษาแล้ว 2. ขอรับใบสมัครและยื่นเอกสาร ได้ที่ ห้องโครงการ ชั้น 1 อาคาร 2 3. ระยะเวลาที่ยื่น ภายในไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา หลังจบการศึกษาแล้ว 4. ทุนที่ได้รับ ทุนละ 5,000 บาท

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานทางวิชาการ ที่มีพันธกิจทั้งในการผลิตผลงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และสังคม และการผลิตบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ครอบคลุมมิติต่างๆ ตั้งแต่การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย ตลอดจน บริหารรัฐกิจเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำวารสาร ทั้งต่อบุคลากรและนิสิตของภาควิชาฯ จึงมีดำริดำเนินการจัดพิมพ์ วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://psreview.soc.ku.ac.th/