การสัมมนาหัวข้องานวิจัยรุ่นที่ 37-38

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดโครงการสัมมนาหัวข้องานวิจัยขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของโครงการ  ในการจัดทำงานวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยคณาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทาง รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับนิสิตจักได้นำไปดำเนินการเพื่อความสมบูรณ์ของการจบศึกษาต่อไป โดยนิสิตรุ่นที่ 37 จะเป็นการติดตามความก้าวหน้า ส่วนนิสิตรุ่นที่  38 จะเป็นการเตรียมการและซักซ้อมขบวนการและแนวทางต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย