ทุนเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอทุน
1. เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้ศึกษาในแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) และจบการศึกษาแล้ว
2. ขอรับใบสมัครและยื่นเอกสาร ได้ที่ ห้องโครงการ ชั้น 1 อาคาร 2
3. ระยะเวลาที่ยื่น ภายในไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา หลังจบการศึกษาแล้ว
4. ทุนที่ได้รับ ทุนละ 5,000 บาท