การฝึกอบรม ithesis

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ithesis ให้กับคณาจารย์และนิสิตของสาขาวิชา ได้รับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง โดยวิทยากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดผ่านระบบ facebook Live Online สำหรับคณาจารย์และนิสิตในช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ด้วย