โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน
แผน ก แบบ ก 2
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
    - สัมมนา 2 หน่วยกิต
    - วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผน ข
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
    - สัมมนา 2 หน่วยกิต
    - วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
    - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต