การสัมมนาหัวข้องานวิจัยรุ่นที่ 36

เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2561  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดโครงการสัมมนาหัวข้องานวิจัยขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของโครงการ รุ่นที่ 36 ในการจัดทำงาวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยคณาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทาง รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับนิสิตจักได้นำไปดำเนินการเพื่อความสมบูรณ์ของการจบศึกษาต่อไป

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นที่ 37

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2561  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 37 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท การนำเสนอข้อมูลต่างๆของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการพบปะระหว่าง ศิษย์เก่า รุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ดร.อนามัย ดำเนตร  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่อีกด้วย

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  2561  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ร่วมกับ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาด้านรัฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ซึ่งในครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานรวมทั้งสิ้น 37 หัวเรื่อง

การสัมมนาหัวข้องานวิจัย ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 8 เมษษยน  2561  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดโครงการสัมมนาโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 35   เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในการจัดทำงาวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยคณาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทาง รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับนิสิตจักได้นำไปดำเนินการเพื่อความสมบูรณ์ของการจบศึกษาต่อไป หลังจากนั้นนิสิตได้ร่วมกันรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยอีกด้วย

การสัมมนาหัวข้องานวิจัย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม  2561  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดโครงการสัมมนาหัวข้องานวิจัยขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของโครงการ ในการจัดทำงาวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยคณาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทาง รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับนิสิตจักได้นำไปดำเนินการเพื่อความสมบูรณ์ของการจบศึกษาต่อไป

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นที่ 36

เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2561  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 36 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท การนำเสนอข้อมูลต่างๆของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการพบปะระหว่าง ศิษย์เก่า รุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์   รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่อีกด้วย

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  2560  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในรูปแบบการนำเสนอด้วยปากเปล่าและรูปแบบการตีพิมพ์ นอกจากนี้ยังเป้นการเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป อีกด้วย

การศึกษาดูงานของนิสิต สาขาการปกครอง รุ่นที่ 35

บันทึกภาพวิดีทัศน์ การศึกษาดูงานของ นิสิตสาขาการปกครอง รุุ่นที่ 35 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดปราจีนบุรี คลิกที่นี่….

การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  มหาบัณฑิตที่จบหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ประจำปี 2560 จำนวนประมาณ 132  คน ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการทั้งของคระสังคมศาสตร์และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของคณะสังคมศาสตร์จะกำหนดไว้ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

การตรวจประเมินหลักสูตร

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ได้มาดำเนินการตรวจประมินหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรให้สอดคล้องตามระเบียบของ สกอ. ซึ่งผลการตรวจประเมินพบว่าหลักสูตรของโครงการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  โดยมีคณะกรรมการของหลักสูตรได้ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆที่เกี่ยวข้อง

1 2