ฐานข้อมูล IS มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

 1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช  โดยนางวิลาวัลย์ พิพัฒน์มงคลสิน  adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 2. ความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล:กรณีศึกษา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสาวฑิฆัมพร กลั่นแก้ว  adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม เขตคันนายาว โดย นางสาวภัทรรัฏฐ์ พจนากรภาส adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 4. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารงานส่วนตำบลตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดย นายอิทธิพัทธิ์ พันธุ์แก้ว adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 5. สาเหตุการปลอมผลการตรวจสภาพรถ โดย นางอุไรวรรณ นงนุช adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 6. บรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จำกัด โดย นางสาวธีรตา ทิศาดลดิลกadobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 7. การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนางหทัยรัตน์ เศรษฐวนิช adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 8. บทบาทของสื่อในการเผยแพร่ข่าวสารการท่องเที่ยววิถีไทย : ศึกษาการรับรู้ข่าวสาร ของนิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดย นางสาวพิมพาพร โพธิ์ใหญ่ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 9. การมีส่วนร่วมของประชาชนและประสิทธิภาพการจัดการขยะของเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี โดย นายรัฐพล ศรีธรรมาadobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 10. การประเมินผลโครงการอบรมโครงการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดย นางสาวศชาภรณ์ เปลินศิริ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 11. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน)   โดย นางสาวอัจฉราวรรณ เทพเสนา adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 12. ผลการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน  โดย  นายอดิศร วันเปรียงเถาว์  adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 13. ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดย นางสาว สุนิสา กุลอ่อน   adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 14. ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ:กรณีศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  โดย นางสาวพรทิพย์ ประชาญสิทธิ์ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 15. คุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน  สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง  โดย นายสุวชัย ดีวิจิตร adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 16. ความพึงพอใจของกลุ่มร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยอาหารในกรุงเทพมหานครต่อการให้บริการของ โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

  ภาคครัวเรือนของกระทรวงพลังงาน  โดย นางสาวสุธาสินี อ้วนแก้ว adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 17. สมรรถนะหลักของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อผู้ประกอบการและสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   โดย นางสาวขวัญประภา ช่วยชบ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 18. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ปัญญา สยามชูส์ จํากัด   โดย จิตรลดา วิตรานันท์  adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 19. บทบาทวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของทีม กรณีศึกษาสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย นางสาวธิดารัตน์ บุญโชติ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 20. การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ : บทสะท้อนความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดย นางสาวจิตติมา ขณะรัตน์ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 21.  ความสุขกับสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรในส่วนกลางของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  โดย นางสาววิรังรอง ลาวัณย์ศิริ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 22. ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง โดย นางสาวภรพรรณกรณ์ หมั่นเขตร์กรณ์ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 1. ความรู้ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ที่มีต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ.2537 โดย นางสาวนิรัญดา แพงสอน adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 2. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)  โดย นาย อลงกต วรรณวิชัยกุล adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 3. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของสตรีในเขตอำเภอเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย นางสาวกันต์ญาณัฐ  อัษฎาวรพัฒน์  adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 4. ความพึงพอใจของผ้ปูระกอบการประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามต่อการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย   โดย พงศ์เทพ จันทรัคคะ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 5. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวดปราจีนบุรี   โดย นางสาวสุรัญญา จันทวงษ์  adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 6. ความร้คูวามเข้าใจสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของพนักงาน บริษทั แพรคติก้า  จำกัด  โดย นางสาวิรินทิพย์ คูณสมบัติ  adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 7. คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง    โดย นายชานนท์ ไกรศรีวรรธนะ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 8. คุณภาพการให้บริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  โดย นางสาวศิวพร เทพวงษ์ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 9. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โดย นางสาวกุสุมา เขียวเพกา adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 10. ประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดย  นางสาววณฑยา ศักดิ์สมบูรณ์ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย  นางสาวถลัชนันท์ บุตรขุนทอง adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์จากการเผยแพร่กฎหมายผ่านทางอินโกราฟิก ของสำนักงานกิจการยุติธรรม โดย นางสาวรวิธร ฐานัสสกุล adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 3. ความพร้อมของญาติในการดูแลผู้ป่วยก่อนกลับบ้านของตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ      โดย นางสาวจิรภา เพียรพนัสสัก adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 4.  ผู้ต้องขังหญิงกระทำผิดซ้ำ คดีจำหน่ายยาเสพติด โดย นางสาวสุดาพร อาจผักปัง adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 5.  การนำเสนอข่าวอาชญากรรมของสื่อออนไลน์: กรณีศึกษานิสิตปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  โดย นางสาวปริฉัตร โกนขุนทด adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 6. การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย นางสาวเบญจวรรณ ดิษฐี adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 7. การจัดการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บ้านบ้านไร่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์   โดย นายเกียรติศักดิ์  สมอุปฮาด adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 8. ปัญหาการปฏิบัติงานสืบสวนคดียาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนสายงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจระดับกลางของจังหวัดสุพรรณบุรี  โดย  นายภัทธณัฐ โพธากุล adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 9.   ความรู้ของตำรวจชั้นสัญญาบัตร (ระดับนายร้อย) ต่อพระราชบัญญัติส่งร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 โดย นายณุพัฒน์ ศรีชาติ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 1. ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารช้ันประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  โดยร้อยตรีหญิงกันต์ฤทัย ศรีโท adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 2. การตัดสินใจของผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบินในประเทศเส้นทาง กรุงเทพ-เชียงใหม่ ณ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย  นายอัครวินท์  พยัคฆันตร  adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 3. ความคิดเห็นของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดย ชัชชน ทองสมบูรณ์ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี  โดย นาวสาวกนกขวัญ สังข์เพง adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  โดย นางสาวพิมพ์ชนก ต๊ะอาจ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy