ฐานข้อมูล IS มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

 1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช  โดยนางวิลาวัลย์ พิพัฒน์มงคลสิน  adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 2. ความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล:กรณีศึกษา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสาวฑิฆัมพร กลั่นแก้ว  adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม เขตคันนายาว โดย นางสาวภัทรรัฏฐ์ พจนากรภาส adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 4. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารงานส่วนตำบลตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดย นายอิทธิพัทธิ์ พันธุ์แก้ว adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 5. สาเหตุการปลอมผลการตรวจสภาพรถ โดย นางอุไรวรรณ นงนุช adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 6. บรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จำกัด โดย นางสาวธีรตา ทิศาดลดิลกadobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 7. การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนางหทัยรัตน์ เศรษฐวนิช adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 8. บทบาทของสื่อในการเผยแพร่ข่าวสารการท่องเที่ยววิถีไทย : ศึกษาการรับรู้ข่าวสาร ของนิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดย นางสาวพิมพาพร โพธิ์ใหญ่ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 9. การมีส่วนร่วมของประชาชนและประสิทธิภาพการจัดการขยะของเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี โดย นายรัฐพล ศรีธรรมาadobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 10. การประเมินผลโครงการอบรมโครงการสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดย นางสาวศชาภรณ์ เปลินศิริ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 11. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน)   โดย นางสาวอัจฉราวรรณ เทพเสนา adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 12. ผลการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ส่วนภูมิภาค) ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมธุรกิจพลังงาน  โดย  นายอดิศร วันเปรียงเถาว์  adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 13. ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดย นางสาว สุนิสา กุลอ่อน   adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 14. ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การ:กรณีศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  โดย นางสาวพรทิพย์ ประชาญสิทธิ์ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 1. ความรู้ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ที่มีต่อระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ.2537 โดย นางสาวนิรัญดา แพงสอน adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 2. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)  โดย นาย อลงกต วรรณวิชัยกุล adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 3. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของสตรีในเขตอำเภอเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย นางสาวกันต์ญาณัฐ  อัษฎาวรพัฒน์  adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 4. ความพึงพอใจของผ้ปูระกอบการประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามต่อการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย   โดย พงศ์เทพ จันทรัคคะ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย  นางสาวถลัชนันท์ บุตรขุนทอง adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 1. ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารช้ันประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  โดยร้อยตรีหญิงกันต์ฤทัย ศรีโท adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 2. การตัดสินใจของผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบินในประเทศเส้นทาง กรุงเทพ-เชียงใหม่ ณ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย  นายอัครวินท์  พยัคฆันตร  adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy

 3. ความคิดเห็นของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่มีต่อการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดย ชัชชน ทองสมบูรณ์ adobe-pdf-icon-logo-vector-01-copy