การรับสมัคร


เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0 และมีคุณสมบัติอื่นๆ
ตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนและผ่านการสอบคัดเลือก
โดยวิธีการทดสอบความรู้ทั่วไปสำหรับการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาและการสอบสัมภาษณ์

 

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
>>วันที่ 21 กุมภาพันธ์  - 30 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทั่วไป ที่หน้าห้องโครงการฯและทาง website
>>วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ทดสอบความรู้ทั่วไป
>>วันที่ 13 พฤษภาคม 2561   เวลา 9.00-12.00 น. ที่คณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
>>วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

สอบสัมภาษณ์
>>วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
>>วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน
>>วันที่ 15-30 มิถุนายน 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศ
>>

พิจารณาจากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 

แผน ก (วิทยานิพนธ์) แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่
1.รัฐประศาสนศาสตร์ 2.การปกครอง 3.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


 

หลักสูตร 2 ปี (ภาคต้น ภาคปลายและภาคฤดูร้อน)
กำหนดการเรียนการสอน ทุกสาขาวิชา
เรียนเฉพาะวันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่เรียน : อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

หลักสูตรแผน ก (วิทยานิพนธ์ ) ประมาณ 161,360 บาท
หลักสูตรแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ) ประมาณ 156,360 บาท
ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าหน่วยกิต
ค่าเอกสารประกอบการเรียน (เล่มหลัก) ค่าธรรมเนียม และ ค่าบำรุงการศึกษา ฯลฯ

 

1.รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3  รูป
2.สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนอย่างละ 1  ชุด
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1  ชุด
4.ใบสมัครของแต่ละสาขา


ใบสมัครราคา 200 บาท ค่าสมัคร 400 บาท

 

สมัครด้วยตัวเองที่ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1
ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. พร้อมชำระด้วยเงินสด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (02)942-8685 และ (097) 208-8008 หรือ (02)561-3480, 84 ต่อ 505

การเดินทาง
การเดินทางมาที่คณะสังคมศาสตร์นั้นมีสามารถดำเนินการได้หลายวิธีได้แก่

- การเดินทางมาโดยรถโดยสารสาธารณะ และมาต่อรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย (สาย1 และ สาย 4)
โดยสามารถศึกษาเส้นทางได้จาก Website ของกองยานพาหนะ อาคารสถานที่ ได้ที่นี่

- การเดินทางมาโดยรถโดยสารสาธารณะและมาต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง ค่าโดยสารประมาณ 10-15 บาท (ควรสอบถามจากผู้ให้บริการก่อน)

- การเดินทางมาโดยรถแท็กซี่ สามารถดูแผนที่ได้ที่นี่

- การเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว อาจมีปัญหาในด้านสถานที่จอด
ประกอบกับพื้นที่โดยรอบจะเป็นสถานที่จอดของหน่วยงานต่างๆซึ่งไม่สามารถเข้าไปจอดได้
และอาจถูกล็อคล้อซึ่งต้องเสียค่าปรับ ดังนั้นหากจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ
ด้านหน้าประตู 1 (เสียค่าบริการ)และต่อรถโดยสารสวัสดิการมายังคณะสังคมศาสตร์อีกทอดหนึ่ง (สาย 1 และ สาย 4)