การรับสมัคร


1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.00

2.ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน

 

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
>>1 เมษายน 2564  – 24 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

>> 24 มิถุนายน  2564

สอบสัมภาษณ์
>> 3-4 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
>> 20 กรกฎาคม 2564

รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน
>>20-28 กรกฎาคม  2564

เปิดเรียน
>> สิงหาคม 2564

การสอบสัมภาษณ์

 

แผน ก (วิทยานิพนธ์) แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่
1.รัฐประศาสนศาสตร์ 2.การปกครอง 3.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


 

หลักสูตร 2 ปี (ภาคต้น ภาคปลายและภาคฤดูร้อน)
กำหนดการเรียนการสอน ทุกสาขาวิชา
เรียนเฉพาะวันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่เรียน : อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

แผน ก. ประมาณ 164,360 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
แผน ข. ประมาณ 156,360 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าหน่วยกิต
ค่าเอกสารประกอบการเรียน (เล่มหลัก) ค่าธรรมเนียม และ ค่าบำรุงการศึกษา ฯลฯ

 

1.รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2  รูป
2.สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนอย่างละ 1  ชุด
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1  ชุด
4. หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

5.ใบสมัครของแต่ละสาขา


 

ซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1
ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. พร้อมชำระด้วยเงินสด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (02)942-8685 และ (097) 208-8008 หรือ (02)561-3480, 84 ต่อ 505

LINE  ID   : 097-2088008

 

การเดินทาง
การเดินทางมาที่คณะสังคมศาสตร์นั้นมีสามารถดำเนินการได้หลายวิธีได้แก่

- การเดินทางมาโดยรถโดยสารสาธารณะ และมาต่อรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย (สาย1 และ สาย 3) โปรดสอบถามพนักงานขับรถด้วยค่ะ
โดยสามารถศึกษาเส้นทางได้จาก Website ของกองยานพาหนะ อาคารสถานที่ ได้ที่นี่

- การเดินทางมาโดยรถโดยสารสาธารณะและมาต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง ค่าโดยสารประมาณ 10-15 บาท (ควรสอบถามจากผู้ให้บริการก่อน)

- การเดินทางมาโดยรถแท็กซี่ สามารถดูแผนที่ได้ที่นี่

- การเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว อาจมีปัญหาในด้านสถานที่จอด
ประกอบกับพื้นที่โดยรอบจะเป็นสถานที่จอดของหน่วยงานต่างๆซึ่งไม่สามารถเข้าไปจอดได้
และอาจถูกล็อคล้อซึ่งต้องเสียค่าปรับ ดังนั้นหากจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ
ด้านหน้าประตู 1 (เสียค่าบริการ)และต่อรถโดยสารสวัสดิการมายังคณะสังคมศาสตร์อีกทอดหนึ่ง (สาย 1 และ สาย 4)