คณะกรรมการบริหารโครงการ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อธิการบดี
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
รองคณบดีฝ่ายวิชการ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทปุระ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทปุระ
ประธานโครงการฯ
กรรมการและเลขานุการ