คณะกรรมการบริหารโครงการ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
ที่ปรึกษา
รักษาการแทนอธิการบดี มก.
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์
ที่ปรึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
ประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วันทะนะ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ