คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุมิ
สาขาการปกครอง
กรรมการ
สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
กรรมการ
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาการปกครอง