คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

กรรมการ/คณาจารย์ผู้สอน
สาขาการปกครอง
กรรมการ/คณาจารย์ผู้สอน
สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
กรรมการ/คณาจารย์
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรรมการ/คณาจารย์ผู้สอน
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรรมการ/คณาจารย์ผู้สอน
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ/คณาจารย์ผู้สอน
สาขารัฐประศาสนศาสตร์