การสัมมนาหัวข้องานวิจัยรุ่นที่ 38

ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดโครงการสัมมนาหัวข้องานวิจัย สำหรับนิสิต รุ่นที่ 38 ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของโครงการ  ในการจัดทำงานวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยคณาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทาง รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับนิสิตจักได้นำไปดำเนินการเพื่อความสมบูรณ์ของการจบศึกษาต่อไป