การฝึกอบรมการใช้งานการเรียนการสอน Online

ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานการเรียนการสอน Online ให้แก่นิสิตรุ่นที่ 38และ39 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตในการเรียนระบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-19 นอกจากนี้ยังได้เป็นโอกาสที่ทางโครงการฯได้จัดให้มีการกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่จากคณาจารย์และผู้บริหารของโครงการฯอีกด้วย