การสัมมนาหัวข้องานวิจัย ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 8 เมษษยน  2561  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดโครงการสัมมนาโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 35   เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในการจัดทำงาวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยคณาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทาง รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับนิสิตจักได้นำไปดำเนินการเพื่อความสมบูรณ์ของการจบศึกษาต่อไป หลังจากนั้นนิสิตได้ร่วมกันรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยอีกด้วย