การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นที่ 37

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2561  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 37 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท การนำเสนอข้อมูลต่างๆของหลักสูตร รวมทั้งเป็นการพบปะระหว่าง ศิษย์เก่า รุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ดร.อนามัย ดำเนตร  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่อีกด้วย