การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  2561  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ร่วมกับ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาด้านรัฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ซึ่งในครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานรวมทั้งสิ้น 37 หัวเรื่อง