ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต
กรรมการ/คณาจารย์ผู้สอน
สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
 

การศึกษา

  • Ph.D.(Papulation and Development) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • สค.ม.(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) ม.มหิดล
  • ศ.ม.(การคลัง) ม.รามคำแหง
  • รัฐศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์

งานวิจัย/บทความ/ตำรา


วิชาที่สอน


รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H3002