โครงการเตรียมความพร้อมหัวข้องานวิจัย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้แก่นิสิตรุ่นที่ 35 ของหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะ/ปรึกษาหารือระหว่างคณาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิต ในอันที่จะเร่งรัดจัดทำหัวข้องานวิจัยต่อไป โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นิสิตด้วย