การศึกษาดูงานของนิสิต สาขาการปกครอง รุ่นที่ 35


screenshot_20171217_130528
บันทึกภาพวิดีทัศน์ การศึกษาดูงานของ นิสิตสาขาการปกครอง รุุ่นที่ 35 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดปราจีนบุรี คลิกที่นี่….