รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
กรรมการ/คณาจารย์ผู้สอน
สาขาการปกครอง
 

การศึกษา

  • รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์

งานวิจัย/บทความ/ตำรา


วิชาที่สอน


รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H3010