ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรดา ชัยรัตน์

ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรดา ชัยรัตน์
กรรมการและเลขานุการ/คณาจารย์ผู้สอน
สาขารัฐประศาสนศาสตร์