ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทปุระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนันท์ กลันทปุระ
ประธานโครงการ
สาขาการปกครอง
 

การศึกษา

  • รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์

งานวิจัย/บทความ/ตำรา


วิชาที่สอน


รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา H3011