วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99-2_2-1-768x514
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานทางวิชาการ ที่มีพันธกิจทั้งในการผลิตผลงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และสังคม และการผลิตบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ครอบคลุมมิติต่างๆ ตั้งแต่การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย ตลอดจน บริหารรัฐกิจเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำวารสาร ทั้งต่อบุคลากรและนิสิตของภาควิชาฯ จึงมีดำริดำเนินการจัดพิมพ์ วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://psreview.soc.ku.ac.th/