การฝึกอบรมการใช้ Infographic

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้อินโฟกราฟิก (infographic) ขั้นพื้นฐาน ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของโครงการ เพื่อเป็นการเสริมทักษะการออกแบบสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการและภาควิชาต่อไป