การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  2560  โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในรูปแบบการนำเสนอด้วยปากเปล่าและรูปแบบการตีพิมพ์ นอกจากนี้ยังเป้นการเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป อีกด้วย