การตรวจประเมินหลักสูตร

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ได้มาดำเนินการตรวจประมินหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรให้สอดคล้องตามระเบียบของ สกอ. ซึ่งผลการตรวจประเมินพบว่าหลักสูตรของโครงการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  โดยมีคณะกรรมการของหลักสูตรได้ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆที่เกี่ยวข้อง